Algemene voorwaarden freelance copywriter Copyloot copywriting:

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden voor  Copyloot Copywriting en hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

Artikel 2. Offertes

 Prijzen zijn inclusief 21% BTW. De offerte vormt de basis voor de latere factuur en geldt alleen voor de specifieke opdracht. De uitvoering van de opdracht start pas na goedkeuring van de offerte door de opdrachtgever, via mail of schriftelijk.

Artikel 3. Kwaliteitsgarantie

Copyloot Copywriting garandeert als leverancier een professioneel, degelijk resultaat in overeenstemming met de actuele normen in dit vakgebied.

Artikel 4. Aanpassingen

De opdrachtgever heeft recht op 1 revisie, tenzij anders overeengekomen. Aanpassingen die nog weinig met de oorspronkelijke opdracht te maken hebben, worden tegen het normale uurtarief gefactureerd. Ze vallen niet onder de prijsafspraken zoals vermeld in de offerte.

Artikel 5. Eigendomsrechten

De geleverde teksten blijven eigendom van Copyloot Copywriting tot de factuur volledig betaald is. Vanaf dan neemt de opdrachtgever het eigendomsrecht volledig over.

Artikel 6. Geheimhouding

Alle gegevens over de opdracht, opdrachtgever of het project blijven vertrouwelijk. Behalve op uitdrukkelijke vraag van de opdrachtgever.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

De opdrachtgever is aansprakelijk voor het gebruik en de publicatie van teksten van Copyloot Copywriting. Ook bij aanspraken door derden met betrekking tot auteursrechten blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor de teksten van de opdrachtnemer. Die garandeert als copywriter wel origineel en authentiek werk af te leveren.

Artikel 8. Klachten

Klachten over facturen of diensten moet gecommuniceerd worden binnen de 10 dagen na levering of ontvangst.  Is de geleverde tekst al bewerkt of verwerkt, dan vervalt de geldigheid van de klacht. Copyloot Copywriting is maar aansprakelijk voor het bedrag vermeld op de factuur.

Artikel 9. Facturatie

De factuur volgt na of bij het indienen van de definitieve tekst of aanpassing. Als het verzoek tot aanpassing langer dan 1 week op zich laat wachten, wordt de factuur verstuurd nog voor de aanpassingen zijn doorgevoerd.

De betalingstermijn vermeld op de factuur  bedraagt 2 weken (of 10 werkdagen) en geldt als uiterste betaaldag. Voor het verstrijken van die deadline kan de opdrachtgever de factuur nog betwisten. Het gedeeltelijk of volledig niet betalen van de factuur geeft aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding van 9%. Bovendien volgen verwijlintresten van 1% per begonnen maand vanaf de vervaldatum van de oorspronkelijke factuur.  (art. 1147 BW)

Artikel 10. Voorschotten

Sommige opdrachten starten pas na betaling van een voorschot.
Voor uitgebreide opdrachten kan een voorschot van 50 % worden gevraagd.

Tenzij anders overeengekomen door opdrachtgever en opdrachtnemer. (Bijv. tussentijdse facturen)

Artikel 11. Wijziging opdracht

Een eenzijdige wijziging van de opdracht voor het verstrijken van de deadline geldt als meerwerk. Als de opdracht wijzigt, spreken opdrachtgever en opdrachtnemer een nieuwe deadline af. Bij meerwerk volgt ook een nieuwe offerte of eindfactuur, tenzij een aantoonbare fout van Copyloot Copywriting aan de basis ligt. (In dat geval dekt de offerte/factuur het meerwerk.)

Artikel 12. Verzuim opdrachtgever

Als de opdrachtgever de uitvoering van de opdracht verhindert door nalatigheid of onbereikbaarheid kan Copyloot Copywriting de verdere uitvoering van de opdracht stopzetten. In dat geval worden reeds gemaakte kosten of gepresteerde werkuren in rekening gebracht.

Artikel 13. Bewijs

Opdrachtgever en opdrachtnemer aanvaarden allebei elektronische communicatie – zoals e-mail – als bewijsmiddel.

Artikel 14. Bevoegdheid

De overeenkomst valt onder het Belgische recht. Betwistingen of geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Turnhout of Antwerpen.